Warsztaty Szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach. Są to warsztaty szkolne prowadzące działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz usługową.
      Ich podstawowym zadaniem jest wyrobienie u uczniów umiejętności zawodowych oraz rozszerzenie i pogłębienie wiadomości nabytych na lekcjach przedmiotów zawodowych.

      Organizacja warsztatów szkolnych stwarza warunki do prowadzenia praktycznej nauki zawodu i wychowania uczniów w procesie pracy w zakresie :

  • umiejętności wykonywania robót wchodzących w zakres danego zawodu zgodnie z charakterystyką zawodową.
  • umiejętności stosowania oraz konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn.
  • umiejętności doboru i oszczędzania materiałów.
  • umiejętności normowania czasu pracy i przestrzegania tych norm.
  • umiejętności stosowania procesów technologicznych.
  • przestrzeganie dyscypliny pracy.
  • przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.


  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
  im. Kresowiaków
  Warsztaty Szkolne
  ul. Bolesława Limanowskiego 10
  11-200 Bartoszyce


  Tel:  89 762 01 27

  Woj. Warmińsko-Mazurskie


  Warsztaty Szkolne ZSP nr 1 Bartoszyce